הריבה תלשבמ - םילהנמ ןודעומ -673

:הרטמה
ר"וי / לעפמ ל"כנמ
:דעוימ
רנה רוא ץוביק ןולקשא הריבה תלשבמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
28.2.2011 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
טינרוא לעפמב םילארומבו ןולקשאב לארשי הריבה תולשבמב רוקיב
רנה רוא ץוביקב
:סרוקה יאשונ
ןולקשא תבכרה תנחתב םישגפנ 8:45
ןולקשא הריבה תולשבמ 9:00
רנה רואב םילראומה 12:00

הצעומה שאר רטסוש ןולא
טינרוא ל"כנמ רפיצרמ ןד
םילארומב רויס
רעושמ םויס 14:30
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב