הפיח למנ - םילהנמ ןודעומ -672
םילמנה יפירעתב המרופרה
:הרטמה
אוציי להנמ/ןוירוטקריד ר"וי/לעפמ ל"כנמ
:דעוימ
הפיח למנ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
25.1.2011 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל
לק דוביכ
:תולע
בכר רפסמו .ז.ת םושרל שי
:הצרמ/החנמ
היישעתה דוגיא - ולש סומע
םיניישעתה תודחאת הלבות תדעו - הדלפ יבצ
םיניישעתה תודחאתה - סבירטק ןד
תורישו יקסע חותיפ - יקסנוד לייא
ץיבוקשרה יבג
ליג ריאמ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 12.00
תומלתשה 12-16
----------------------
:םוי רדס
 

ירקנא יתמ וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6951413 :ןופלט
ביבא לת ,8 המוק, 29 דרמה בוחר ,היישעתה תיב