סמ תוחפ םימלשמ םינאוצי -671
ל"וחל אוצייה תלדגהל םיימושיי םילכ תגצה
:הרטמה
היישעתב םילהנמ
:דעוימ
16 המוק 29 דרמה םיניישעתה תודחאתה
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
22.11.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל
לק דוביכ
:תולע

:הצרמ/החנמ
לוהינ ,לוח קווישב םינושאר םידעצ ,םינאוציל תחפומ תורבח סמ
אוצי יזוחב םישקומו תורומהמ ,יקסיעה עדימה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-13:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ