קדוחת דעו תונקסמ רואל ןומימה תופולח -670
דובעשה לע תוכלשה ןהו יאקנב יארשא תלבקבןה תופולחה תריקס
ילילשה
:הרטמה
םירבזג ,םיבשח ,םילכ"נמס ,םילכ"נמ
:דעוימ
16 המוק 29 דרמה הישעתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
4.11.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל
לק דוביכ
:תולע
ןומימ ל"כנמ ןהכ םייח ,ןואג תצובק - רגנימרפ יש ,קדוח דוד ד"וע
ינועמש ילא ח"ור ,יארשא חוטיב
:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
8:30-11:15
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ