םיניישעת סנכ -669
םידבועה תואירב םודיק - םכידבוע תואירבל םורתל ןתינ דציכ
:הרטמה
םירזגמה לכמ םיניישעת
:דעוימ
2 zoa םוירוטידוא הקירמא ינויצ תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
8.11.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל
:לאודב ,לעי ,03-5243534, 054-4243534 ןופלטב תופתתשה רושיא
ykproduction@gmail.com

:תולע

:הצרמ/החנמ
דרשמ -גרבנזור ילא ר"ד ,עבט -ץיברוה םייח ,רפוקסיו ןבואר 'פרפ
דועו ,תואירבה
:סרוקה יאשונ
דוביכו תוסנכתה 14:00 - 14:30
16:45 רעושמ םויס
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ