םורדב םילעפמל תיחרזא תוננוגתה הנוממ -668
םורדב םילעפמ תיחרזא תוננוגתה
:הרטמה
היישעתב ןוחטב ילהנמ תוחיטב ינוממ
:דעוימ
עבש ראב 6 םשו די בוחר וריבש תוכרדה זכרמ
:םוקמ
3
:תושיגפ 'סמ
19.12.2010 'א םוי
:הלחתה ךיראת
21-22.12.10
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ
,הביבסה תוכיא ,םינכוסמ םירמוח ,סרה יעוריאל לעפמה תוכרעה
לעפמ קית תנכה ,המדא תודיער ,ןוגימ ,היסולכוא יוניפ ,שא יוביכ
דועו
:סרוקה יאשונ
08-6466705 : ןופלטב ןילק'גל תונפל שי םיפסונ םיטרפל
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ