תידיגאת תוירחא ינוממ סרוק -667
תיתרבח תידיגאת תוירחא תרותב הרשכה
:הרטמה
א"שמ ילהנמ ,חותיפ ילהנמ ,ל"כנמס ,ל"כנמ
:דעוימ
בגר ליגל תונפל םיטרפל - gilr@industry.org.il ליימ ,
04-8524202
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
2.11.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש
מ"עמ ללוכ ח"ש 800
:תולע

:הצרמ/החנמ
ןקת יוות תעמטה ,הליהק ירשק ,הביבס תוכיא ,ןוגראב הקיתא
הקפסא תרשרשו קוויש ,תוירחא חותיפל םילכ ,ןוגראב םיימואלניב
:סרוקה יאשונ
14:00-17:30 תועשה ןיב ישילש ימיב םישגפמ 6

:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ