רוציי תכמות הקוזחת תוינידמ -666
ןוגראל תוינידמ תיינבל םידעצה תנבה
:הרטמה
הקוזחת ידבוע ,םיסדנהמ ,םילהנמ
:דעוימ
תיצוביק העונת
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
11.11.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 330
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
וטניפ ריאי
:הצרמ/החנמ
קושב תודדומתהל ילככ דימתמ רופיש
דויצה לש ללוכה תוליעיה דדמ םע תורכה
םינמז םוצמצל םילכו תוטיש
רופישל הלועפה תינכת לש לוהינו היינב ןפוא
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ