תיצוביקה היישעתה דוגיא יתנש סנכ -664
ץוביק תונש 100 לארשיב הלכלכה דיתע
:הרטמה
ר"וי םיל"כנמ םילהנמ
:דעוימ
םייפש ץוביק ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
25.11.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל
םירהצ תחורא
:תולע
אגרש ,ןורוא םייח ,רזעילא ןב ןימינב ,ץינייטש לבוי ,קרב דוהא
יסורס ריאי תיצוביקה היישעתה דוגיא ר"וי דמלמ ןתנוי ,שורב
ר"וי יאבג םרוי מ"מתב ישאר ןעדמ רפא ילא ,םילעופ קנב ר"וי
ףגא שאר דלפ ידוא ,לאערזי סקינורטימ ר"וי אישב ןתנוי ,םיליעפ
תיצוביקה העונתב הלכלכ
:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ

דוביכו המשרה 8:30
תוכרב 9:00
תיצוביקה היישעתה דוגיא ר"וי - דמלמ ןתנוי
תיצוביקה העונתה ריכזמ - הלוולו באז
םיניישעתה תודחאתה אישנ - שורב אגרש

הירפירפב היישעתה קוזיחל םיכרד - ת"מתה רש רזעילא ןימינב

םלועבו ץראב תיסנניפה תכרעמה - םילעופה קנב ר"וי - יסורס ריאי


לארשי תנידמ לש םיינוחטבה םירגתאה - ןוחטבה רש - קרב דוהא

תיתנש הריקס - תיצוביקה היישעתה דוגיא ל"כנמ - ןיבר סומע

פ"ומה לש ומוקמ - ת"מתה דרשמ ישארה ןעדמה - רפוא ילא ר"ד
תיתרוסמה הישעתב

הקספה


2010 תיצוביקה העונתב - הלכלכ ףגא שאר - דלפ ידוא

- 2012 תויטילופו תוילכלכ תומליד - םיליעפ ר"וי - יאבג םרוי
2011

ביצקתב תויופידעה רדס יוניש - רצואה רש - ץינייטש לבוי ר"ד
יתנש-ודה הנידמה

לארשי תלכלכו ץוביקה - צ"רמ ר"וי ,ןרוא (סמו'ג) םייח כ"ח


דיתעה םלה - סקינורטימ ר"וי - אישב ןתנוי


םירהצ תחורא 14:00


ןורטעבגה עוציבב סנכה ךלהמב הריש
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ