ןדוגיא - םילהנמ ןודעומ -663
תומדקתמ לוהינ תויגוס - םייתיישעת םיכפש
:הרטמה
קשמ זכרמ ר"וי לעפמ ל"כנמ
:דעוימ
דנלירמ 'דש ברעמ צ"לשאר ן"דפש ןדוגיא םירקבמה זכרמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
19.10.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל

:תולע
ידעלג ןונרא רמ ןדוגיא ר"וי ןדרא כ"ח הביבסה תנגהל רשה
:הצרמ/החנמ
םיכפש קוליסו הלבוה םיכפש רוהיט
:סרוקה יאשונ

םינפ תלבק 09:00
הביבסה תנגהל רשה הכרב ירבד 9:30
ידעלג ןונרא רמ ןדוגיא ר"וי
ןיבר סומע תיצוביקה היישעתה דוגיא ל"כנמ
א"תב הביבסו םיקסע ןוכמ שאר - אנהכ הדוהי פרפ 10:30
ןדוגיא הביבסה תוכיא להנמ - ןומולס לאינד 11:15
ן"דפשה לעפמבו םירקבמה זכרמב רויס 11:30
םירהצ תחורא 12:30
רעושמ םויס 13:30
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ