םילהנמ ןודעומ -662
תילמשח תינוכמ םע תורכה
:הרטמה
קשמ זכרמ /ץוביק ר"וי/ןוירוטקריד ר"וי/לעפמ ל"כנמ
:דעוימ
תולילג יפ םירקבמה זכרמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
16.9.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש םולשת אלל
לק דוביכ
:תולע
ריתפ הויז - יקסנילפק השמ ל"כנמ
:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 12:00
יקסנילפק השמ החיתפ 12:30
תילמשחה תינוכמב תוסנתהו רויס 13:00
ריתפ הויז האצרה 14:30
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ