היישעתב ,ץוביקב תילוהינ הדותעו םילהנמל ריכב לוהינ סרוק -661
םיקסעבו
םימייק םירושיכ רופיש .םתדובע תביבס תא ריכהל םילהנמל עייסל
םימושיי םע תודדומתהל תושדח תוירואית תרכה .םישדח תשיכרו
.םמוחתב םיליבומ תויהל םיפתתשמל עויס .םיילוהינ
:הרטמה
םיקסעלו ץוביקל היישעתל תילוהינ הדותע תנכהו םינהכמ םילהנמ
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל 'חר ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
21.9.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
ךשמהב תטרופמ תינכת חלשת םיפתתשמל ישילש ימיב םייעובשל תחא
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 3200
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ריכב ינוגרא ץעוי ,ןרק יאתינ
:הצרמ/החנמ
תרושקת .תוטלחה תלבק יכילהת לוהינ .יגטרטסא לוהינו הבישח
.ןוגראב תונשדחו תויתריצי .דימתמ רופיש יכילהת תגהנה .תישיאניב
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ