תונב תורבח ,םיציפמ ,תימואלניב תוליעפ לוהינ - ןויע םוי -660
ביבא לתב ל"וחב םילעפמו
םיטביהב ישעמ עדי תיינקה - םירחא לש ישעמה םנויסינמ דומלל
תימואלניב תוליעפ לוהינ לש םינוש
:הרטמה
ילהנמ ,שכר ילהנמ ,םיפסכ ילהנמ ,קוויש ילהנמ ,םילכנמס ,םילכנמ
אוצי
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל 'חר ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
2.9.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
ארויג ,ד"וע ןמזולג רפע ,דמרב ל"כנמ רכב הדוהי ,דורב ינמ ד"וע
ןסלפ לעפמ לועפת ל"כנמס ץרווש ןליא ,עדימ יבאשמ יאני לכנמ יאני
אסאס
:הצרמ/החנמ
תוליעפ לוהינ ,ל"וחב ימוקמ םרוג םע תויורשקתה-םיציפמו םינכוס
השעת לאו השע .ןוכנ תאז םישוע דציכ -תונב תורבחו תימואלניב
םיגוזימ תועצמאב תימואלניב תוליעפ תבחרה ,תוימואלניב תואקסעב
תרשרשו ל"וחב רוצי יווק תמקה ,םישדח םיקוושל הסינכו תושיכרו
הקפסאה
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-13:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ