הדובעה תינכת - תיצוביקה היישעתה דוגיא לש םילהנמה ןודעומ -659
תויונמדזהו םימויא תואבה םינשב ל"הצ לש

:הרטמה
ץוביק ר"וי ,קשמ זכרמ ,ןוירוטקריד ר"וי ,לעפמה ל"כנמ
:דעוימ
לעפא תמר 1 ןימסיה ,לעפא תמרב לעפא רנימס
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
10.8.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
דוגיאה ל"כנמ ןיבר סומע ,םילהנמה ןודעומ ר"וי לג הילדג
:הצרמ/החנמ
ל"כטמרה ןגס - ץנג ינב ףולא
בגנל הלוע ל"הצ - בגנל ל"הצ רבעמ תלהנימ שאר הטישמ יזח
תובלתשה - תובשייתה ינינעל ןוחטבה רש רזוע ,ישורב ןתיא
םורדב חותיפה תפונתב היישעתהו תובשיתהה
ןוחטיבה ביצקת - רצואב םיביצקתה לע הנוממה ןגס ,גלפ םתור
הנידמה ביצקת לע ותעפשהו
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 13:00
רעושמ םויס 16:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ