החדנ תימוקמ תיתורישו תימואלניב תיקסע תבותכת - הפיחב -658
25/10/10 - םויל
תימוקמ תיתוריש ,תיקסע תבותכת חוסינב תויונמוימ תיינקה
תימואלניבו
:הרטמה
תבותכתב םיקסועה ,ל"כנמ ירזוע ,םינוש םימוחתב דרשמ תולהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
25.10.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
25.10.10 -ל החדנ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 190
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
היגרניס 'בח ל"כנמ ,יחיבא ללה ר"ד
:הצרמ/החנמ
הבושת יבתכמ חוסינ ,תוחוקלל הבושת יבתכמ חוסינב תורבדה 10
ןיבוט תנמזה תמגוד .םכח תונעל ,ןוכנ דצייל תוחוקל תונולתל
יוציפ יבתכמ ,ןוכנה הנעמה תובישח - תיתורירש תבותכת ,תינובשחו
תימואלניב תיקסע תבותכתב םיגשומ ,יוציפל בוריס יבתכמו
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ