חוקלל םורגל דציכ ,תוחוקל תוריש לוהינב סרוק - הפיחב -657
WOW דיגהל
לצא ,wow -ה תא רוציל דציכ .תורישה םוחתב םייתריצי םילכ ןתמ
תוחוקלה
:הרטמה
,קשמ יזכרמ ,לועפית ילהנמ ,תוריכמו קוויש ילהנמ ,לעפמ ילהנמ
ב שונא יבאשמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסע הללכמ
:םוקמ
5
:תושיגפ 'סמ
29.7.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב 29.7.10 םוימ לחה עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1300
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תיקסיע תנמאמ - דיגמ הילד ,תיקסיע תנמאמ קראטש הילג :םיחנמ
:הצרמ/החנמ
תפש תועמשמ ,תוריש ינתונל תוישיא תויונמוימ ,תורישב תונייוצמ
יביטקפא לופיט ,תוריש ןתמב תויתריצי ,תורישו הריכמב ףוגה
םיליגרתו תויצלומיס - תוחוקל לש תונולתב
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 20:00-17:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ