םייתריקחו םייטפשמ םיטביה - תוליעמו םיצקוע תעינמל םילכ -656
ביבא לתב
םייטפשמ ,םייתריקח םיטביה - תואקסע עוציבל םדוק ןוחטב ימדקמ
םייגולופגו
:הרטמה
שונא יבאשמ ילהנמ ,עדימ תוכרעמו ןוחטב לש םייארחא ,לעפמה לכנמ
ץוביקבו לעפמב הכרדהו
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
29.7.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 190
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ברפדלוג איג ד"וע ,תוריקח לטרומ תוריקח דרשמ לעב חוור יבוק רמ
החמומ רעס השמ גולופרג ,םינוגראב המרמ תוריבע יאשונב החמומ
המרימ ינירבע יוהיזל
:הצרמ/החנמ
תוריבע ,ךשמהב הקסיעה יווילו הקסע עוצבל םדוק ןוחטב ימדקמ
םע תודדומתה ,יתיישעת לוגיר תעינמ ,םייקסיע םיפוג ךותב המרימ
,הליעמ תריקח תעב דשחנה תויוכז ,םייטפשמ תונורתפו דבוע תוליעמ
,קיסעמה יניעב ןורתפהו האצותה תאבהו תווצקה 2 ןיב רושיג
ירוחאמ רתסנה ,רוביצ ידבוע וא/ו םינקסע תוליעמל םייחהמ תואמגוד
.דיה בתכ ןוחביא ,םייחה ימוחתב יוהיז יעצמאכ - דיה בתכ
םיפתתשמה י"ע תויתדוקנ תולאשל תורשפא ןתנית
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ