שדוחל החדנ סרוקה תוריכמו קוויש לוהינב סרוק - הפיחב -655
רבוטקוא
,יתורחת קושב תוריכמו קוויש ישנאל תויונמוימו םילכ תיינקה
ךתוא אקווד ףידעהל חוקלל םורגלו ןיבהל
:הרטמה
הכרדהו לעפמב שונא יבאשמ ,תוריכמו קוויש ישנא ,לעפמה ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסע הללכמ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
13.10.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
רבוטקוא שדוחל החדנ סרוקה
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1780
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןמירק ףסא רמ ,קדנופ הנרוא 'בג ,ןמלגיצ לארשי רמ ,ןהכ רורד רמ
:הצרמ/החנמ
הלעפה ,יקוויש עדימ סיסב לש הינב ,תיקווישה השיגה י"פע הדובע
ךילהת עוציבב תוקינכט תיינקה ,ןהילע הרקבו קוויש תוטיש לש
תוחוקלב לופיט ,תוחוקל רותיאל םיכרד ,הקסיע תריגסו הריכמ
תוריכמו קווישב השעת לאו השע ,תרושקת ימוסחמו
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:30-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ