ל התחדנ אנדסה ןמז לוהינו ןוגרא אשונב אנדס - הפיחב -654
14.9.10
יוניש ,ןמז לוהינ רופישל םיימושייו םייעוצקמ םילכ תיינקה
ןמז לוהינב תיתוויצו תישיא תועדומ
:הרטמה
הכרדה ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םיתווצ ילהנמ ,תוריכזמ ,לעפמה להנמ
ץוביקבו לעפמב שונא יבאשמו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
14.9.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
14.9.2010 - ל התחדנ אנדסה
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 290
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
תואנדס תחנמ ,תינוגרא תצעוי ,ץיבוניבר - קדנופ הנרוא 'בג
לוהינו היישעת הסדנהב
:הצרמ/החנמ
םילכ ,ןמזב תדוכלממ ררחתשהל דציכ ,ןמז לש תויפיצפס תויעב יוהיז
חתפמה - ןמז ןונכת ,תויופידע ירדסו תורטמ תעיבקל םייביטקפא
םילכו תונורקע ,םינמז תוחולש תיתצובקו תישיא הדימע ,החלצהל
.ישיא ןוגראל
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ