ל"כנמ ירזועו דרשמ תולהנמל סרוק - הפיחב -653
תושיג תרכה .לוהינל תודעוימלו דרשמ תולהנמל תויונמוימ תיינקה
דרשמ לוהינב םישדח םילכו
:הרטמה
הליהק ילהנמ ,תוריכזמ ,לוהינל תודעוימלו דרשמ תולהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ןופצהו
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
7.7.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
יעיבר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1820
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
לארא ילש ,רדיק הלאינד ר"ד ,גלפ רימת ,ץרווש הרימ
:הצרמ/החנמ
,תיתריצי הבישח ,םייוניש םע תודדומתה ,דרשמ םילהנמ דציכ
תונמא ,הקיחשו ץחל םע תודדומתה ,העפשהו חוכ ,תישגר היצנגילטניא
.סמועה תרבעה
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ