ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק - הפיחב -652
.ימואלניב רחסו אוצי ,אוביל רושקה לכב יטרואית ישעמ עדי תיינקה
:הרטמה
קוויש ילהנמ ,אוביו אוצי ילהנמ ,אשמ ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד - ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
21.7.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2800
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םינוש םיצרמ
:הצרמ/החנמ
יכילהת ,ימואלניב חולישו תימי הלבוה ,היצטנמוקוד ,םולשת תוטיש
יחנומ ,םולשת תוטיש ,רוקמ חנומה ,לארשי לש רחס ימכסה , אוצי
,תויולע יבישחת ,לארשי תנידמל אובי ךילהת ,ימואלניב רחסב דוסי
מומ לוהינ ,ימואלניב קוויש ,אובי ינומישר
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ