הקיטסיגולו שכרב סרוק הפיחב -650
תוינכט תיינקה הקפסא תרשרש לוהינ םוחתב הנבהו עדי תיינקה
עוציב ידדמו םידעי תרדגה תוישעמ
:הרטמה
שכרב קוסעל םידעתמל י"פתו רוציי ילהנמו םיניינק בכר ילהנמ
הקיטסיגולו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ןופצה היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
22.6.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
16:30 - 19:45 תועשה ןיב ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 4700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
רפש ירג ןומא השמ בוטניפ ירב ךרנש ריאמ 'רד ,ץיבוקרב החמש 'בג
לארא ילש
:הצרמ/החנמ
תכרעמ ,םיזרכמה קוח ,שכר תורוקמ ,שכרה תויצקנופ ,שכר ןוגרא
לוהינ ,םיכילהת לע הרקבו חוקיפ ,ביצקת ריחמת ןומימ תיטסיגול
ידדמ לוהינ ,ימואלניב עונישו הלבות ,יקסע ןיעידומ ,הקפסא תרשרש
עוציב
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ