ביבא לתב םינסחמו יאלמ לוהינ -649
יאלמ לוהינב םיקסועה םידיקפת ילעב לש תויעוצקמה תולוכיה רופיש
הרבחב תילועפת תוליעי תגשה םשל םינסחמו
:הרטמה
,רמוח ימדק ,יאלמ דותיע ,י"פת ,ןסחמ יתווצ ,םינסחמ ילהנמ
ץוביקבו לעפמב שונא יבאשמ ילהנמ ,רוצייב תוקלחמ ילהנמ ,םירנלפ
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
2
:תושיגפ 'סמ
29.7.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
5.8.10
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 660
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
המקה ,ןויפאב ןויסינ לעב ימדקא ץעויו הצרמ ךרנש ריאמ ר"ד
לעופב לוהינו
:הצרמ/החנמ
תרשרשב ןסחמה דיקפת.שכרו יאלמ תרקב ידדמ .יאלמ לוהינב תונורקע
לוהינל סיסבכ יפת תונורקע .ןסחמה להנמ תוירחא ימוחת .הקפסאה
רותיא ךרעמ .יאלמה תונימא .יאלמה חוליפ .יאלמה ךרע בושח .יאלמ
תויולע .םינסחמ ןונכתב תונורקע .ןסחמב הדובע יכילהת .םינסחמב
דועו דועו לעפמב יאלמ לוהינב תוכיאה יא
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ