.22.6 ישילש םויב םייקתי הקיטסיגולו שכר סרוק - הפיחב -648
תוקינכט תיינקה .הקפסאה תרשרש לוהינ םוחתב הנבהו עדי תיינקה
םלוע לש תימואלניבהו תימוקמה הביבסה תרכה .שכר ילהנמל תוישעמ
לועפית יכילהת תרכה .עוצב ידדמו םידעי תרדגה.הקיטסיגולהו שכרה
:הרטמה
,םיניינק ,שכרל םידעוימה ,שכר ישנא ,םוחתב םידבועו םילהנמ
.יפתו רוצי ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
22.6.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
22.6..10 -ל הנתשה דעומה
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 4700
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירג ,ןומא השמ ,בוטניפ ירב ,ךרנש ריאמ ר"ד ,ץיבוקרב החמש 'בג
לאירא ילש ,רפש
:הצרמ/החנמ
תיצקניפ .השכרה יכילהתו תוינידמ .תורדגהו םיגשומ שכרה ןוגרא
םיזרכמה קוח .שכר תורוקמ תריחב .חותיפו םימגד תקידב-שכרה
תיטסיגול 'עמ .תורשה לוהינו שכרב גניטקרמ'צנב .שכרב ומושיו
שכרב ביצקת ילוקישו ריחמת-ןומימ .םינייפאמו תוהמ
.הקפסא תרשרש לוהינ .םיכילהת לע הרקבו חוקיפ.הקיטסיגולו
עונישו הלבות .עדימ תוכרעמב שומיש .שכרב יקסע ןיעידומ
.הקיטסיגולב עוציב ידדמ לוהינ .ימואלניב
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ