תיצוביקה היישעתה רזגמל םיינשדח בושחמ תונורתפ-ןויע םוי -647
רתוי רחואמ ךיראתל החדנ
:הרטמה

:דעוימ
רתוי רחואמ ךיראתל החדנ
:םוקמ

:תושיגפ 'סמ
1.1.2010 'ו םוי
:הלחתה ךיראת
רתוי רחואמ ךיראתל החדנ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע

:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
רתוי רחואמ ךיראתל החדנ
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ