תונרג ילעפמב - םילעפמה ילהנמ לש דחוימ סנכ -646
תודחאתהו תיצוביקה היישעתה דוגיא ןיב תופתוש םכסה :אשונ
ילארשיה קשמה לש ותעפשהו הפוריאב ילכלכה רבשמה ,םיניישעתה
:הרטמה
לעפמה ר"וי ,םילעפמב םילכנמ
:דעוימ
לאומש ןג ץוביק תמוצ תונרג ילעפמב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
3.6.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש

:תולע
ןיבר סומעו דמלמ ןתנוי
:הצרמ/החנמ
:םויה רדס
דוביכו המשרה 08:30
תיצוביקה היישעתה דוגיא ר"וי ,דמלמ ןתנוי-החיתפ 09:00
לע "תועקשה תיב תוגספ"ב תישאר תיגטרטסאו תינלכלכ ,רד דרו 09:30
ילארשיה קשמה לש ותעפשהו הפוריאב ורויה קושב רבשמה
תיצוביקה היישעתה דוגיא ןיב תופתושל םכסה - דמלמ ןתנוי 10:30
םיניישעתה תודחאתהו
רעושמ םויס 12:00
:סרוקה יאשונ
שארמ תופתתשה רושיא לע הדונ םלוא םולשת אלל שגפמה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ