הפיחב - םירשגמ תרשכהל סרוק -645
לוהינל ישיא ןפואבו םיקסעב םישורדה תויונמוימו םילכ עדי תיינקה
שמשל תלוכיהו ,םיכוסכסו תוקולחמ ,םיטקילפנוק לש רתוי חלצומ
טפשמה יתב םעטמ ךמסומ רשגמכ
:הרטמה
, ץוביקב םיפנע ילהנמ,הליהק ילהנמ ,קשמ יזכר ,לעפמ ילהנמ
םיגרדה לכב םילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה 'דש ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
13
:תושיגפ 'סמ
6.6.2010 'א םוי
:הלחתה ךיראת
ןושאר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2300
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
.א.מ.ג רושיגה זכרממ םיחנמה
:הצרמ/החנמ
םע תודדומתה .מ"ומ לוהינ .רושיגה ימושיי .רושיגה ךילה
הבשקה - רושיגה תויונמוימ .םינושה תונונגסל םאתהב םיטקילפנוק
תריחב ,תולאש תגצה ,תויצפוא תאלעה ,םיסרטניא רותיא ,תיביטקא
..רושיג ימכסה תביתכ תוקולחמ בושייו תונורתפ תאיצמ ,תוביטנרטלא
.םיקסעבו םייחה רושיג לש היצלומס לוגרת .םייטפשמ םיטביה .הקיתא
:סרוקה יאשונ

----------------------16:15 - 19:45 תומלתשהה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ