תולוכמ יליכממ סרוק - הפיח -644
תעינמ ,הלוכמה יללכל רושקה לכב ישעמו יטרואית עדי תיינקה
םינכוסמ םירמוחו םינעטמ לועפית ,תונלשר ןיגב תועיבתו תונואת
:הרטמה
ילהנמ ,אוצי אובי ילהנמ ,סכמ תולימעו ימואלניב חולישב םידבוע
םינינועמו הקיטסיגול ידבוע ,לועפיתו קוויש
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה 'דש ,ןופצהו
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
3.6.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2850
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םיצרמ דועו בוקחצי .א ,בוטניפ ירב ,טוג בקעי ,יקסנבוה ירוא ,
ןוסרג סכלא לבוח בר
:הצרמ/החנמ
הדרפה ,תוזירא יגוס ,הלכמה ןמזב תוחיטב ,םתוניקתו תולוכמ יגוס
םיסמוע ,לקשמ רוזיפ ךות הלוכמה ןוזיא ,םינכוסמ םירמוח לש
הלוכמב ןוסחא תרוצ,ןוחטב ,תבלושמ הלבותב תונכסה ,תוזירא ןומיסו
לוגרית ,ליכמה תוירחא ,תויוקל תוזיראו
םוכיס ןחבמו הרישק תרוצו םינעטמה לע םילעופה תוחוכ
:סרוקה יאשונ
----------------------16:30 - 19:45 תומלתשה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ