הפיח - ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק -642
םירושקה םיאשונה ןווגימ לכב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תונקהל
.ימואלניב רחסו אוצי ,אוביל
:הרטמה
,הכרדהו שונא יבאשמ ילהנמ ,אוביו אוצי ילהנמ ,לעפמה ילהנמ
קוויש ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה 'חר ,ןופצהו
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
1.6.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2800
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
אוביו אוציב בר ןויסינ ילעב ימדקאהו יקסעה םוחתהמ םיחמומ םיצרמ
ימואלניב רחסו
:הצרמ/החנמ
רחסב היצטנמוקוד .ימואלניב רחסב םייסנניפ םיטביה ,םולשת תוטיש
יכילהת .ימואלניב חולישו תימי הלבוה .תיריווא הלבוה- ימואלניב
חנומה תרדגהו לארשי לש רחס ימכסה .וב םילפטמה םיפוגהו אוצי
ךילהת .ל"ניב רחסב רוסי יחנומ .ל"ניב רחסב םולשת תוטיש .רוקמ
.ימואלניב קוויש .אובי ינומישר .תויולע יבישחת .לארשיל אוביה
.מ"ומ לוהינ
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ