א"תב ךרע תוריינל הסרובב רוקיב םילהנמ ןודעומ -641

:הרטמה
ץוביק ר"וי/קשמ יזכרמ/ןוירוטקרידה ר"וי/םילעפמב ם"ילכנמ
םירחא םיריכבו
:דעוימ
המוק םירקבמ זכרמ 54 םעה דחא "חר ,ביבא לתב ךרע תוריינל הסרוב
הנושאר
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
26.5.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
הסרובב םיריכב
:הצרמ/החנמ
א"תב הסרובה - ךרע תוריינל הסרובה ר"וי דלפנורב לואש 13:30
לוהינ םיליעפ ר"וי ,יאבג םרוי - 14:15 ,יתרבח עונמו ןומימ רוקמ
תילכלכ תיזחת - הנידמה תוסנכה לע רבעשל הנוממהו תועקשה יתב
.2010 - 2011 תנשל תיטילופו
- הלכלכל תימואלה הצעומל תצעיימה הדעוה ר"וי ,בגוי ירוא 15:00
2010 לארשי תלכלכ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 13:00
16:00 רעושמ םויס
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ