ביבא לתב - יפת - רוצייה לוהינ -638
לועפיתהו רוצייה תכרעמ רופיש םשל הנבהו עדי תיינקה
לעפמב/ןוגראב
:הרטמה
תוקלחמ ילהנמ ,יאלמ ידתעמ ,םירנלפ ,י"פת ישנא ,םילעפמה ילהנמ
רוציי
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
2
:תושיגפ 'סמ
25.5.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
1.6.2010
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 660
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
לש לעופב לוהינו המקה ,ןויפיאב בר ןויסינ לעב -ךרנש ריאמ ר"ד
ימדקא ץעויו הצרמ ,םינוגרא ןווגמב הקיטסיגולו לועפית יכרעמ
םינוש הלכשה תודסומב
:הצרמ/החנמ
- ילועפיתה ךרעמה .דקוממו רקובמ לוהינל סיסבכ תילועפת הרקב
תיינבל תוטיש .יפת תונורקע .הקפסאהו לועפיתה תרשרש .דוסי יחנומ
תונורקע .רוצייה תלוביק תרקב .ןומיז תוטיש .רוציי תויזחת
לוהינב תונורקע .יאלמ דותיע .אלמה טיקה ןורקיע .הזרה רוצייה
רצומ ץע ,יאלמ תריפס ,תונימא ,חוליפ ,תויולע ,גוויס =יאלמ
גולטיק תוטישו
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ