הרשמ יאשונו םירוטקריד סרוק - יכדרמ די -637
יכרצל םאתהב ל"נה םידיקפתל םיריכב הרשמ יאשונו םירוטקריד תרשכה
העשה
:הרטמה
ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םילעפמ ילהנמ ,ץוביקבו לעפמה םירוטקריד
ץוביקבו לעפמב א"שמ ילהנמ ,תוריכב תוריכזמ ,הליהק ילהנמ ,םיפסכ
:דעוימ
יכדרמ די ץוביק
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
6.5.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1650
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ימורד בקעי ד"וע
:הצרמ/החנמ
רוטקרידה דיקפת .הרשמ אשונו רוטקריד - תונמאנ תבוחו תוירחא
.ןוירוטקרידה תויוכמס .הרבחב תוחוכה שלושמ .תורבחה קוחל םאתהב
האור חודו תואנובשחל אובמ .תיגטרטסא הבישחו תינוגרא תוברת
םילדומ .חותינו האירק םייפסכ תוחוד תכרעמ .ןוירוטקרידל ןובשח
לוהינו לארשיב ןוהה קוש הנבמ .תיקסיע המריפ לש תונתיא תניחבל
ינידב תורחבומ תויגוס .השעמל הכלה - רוטקרידה תדובע .םינוכיס
.הדובע
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 16:00
תומלתשה 16:30 - 20:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ