ןוירוטקרידה תוטלחהב תויזכרמ תויגוס-םירוטקריד סנכ -636

:הרטמה
ירבח ,תוריכב תורשמ יאשונ ,םייצוביק םילעפמב םינהכמ םירוטקריד
ץוביקב תוילכלכו תויקשמ תולהנה
:דעוימ
השימחה הלעמ ץוביק ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
29.4.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש

:תולע
דוגיאה ר"וי דמלמ ןתנוי
:הצרמ/החנמ
תילגרמ ינד ח"ור-ו- דוגיאה ר"וי דמלמ ןתנוי 09:00:םויה רדס
תואצותל רוטקרידה תמורת - ןייטש ןורוד ח"ור ,טפאה ויז דרשמ
הנוממה -ןק תינור ,יביטקאל יביספ רוטקרידמ-הרבחה לש תויסנניפה
ףתושכ רוטקרידה-GIL-CSC להנמ ליג יגח ,םייקסעה םילבגהה לע
תוברועמ - סקינורטימ 'בק אישנ רחש רפוע .תיגטרטסא הבישחל
.תיגטרטסאה תוחתפתהה לש חתפמה יתמצב ןוירוטקרידה
הקספה
ברע םינוכיסה תרקב המלענ ןאל - תועקשה בטימ ר"וי - קפטס יבצ
קושב יארשא ינוכיס לוהינ - יא.יד.יב ל"כנמ - יאני לייא .רבשמה
.םייטפשמ םיטביה - הרשמ יאשונו םירוטקריד תוירחא .רבשמ טסופ
הנידמה רקבמ - סוארטשנדניל הכימ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ