,תילוהינ הדותע תינב ,םדא חוכ יכרצ ןונכת - ןויע םוי -635
םהיניבש המו ישונאה באשמה רומיש
םירבחהו םידבועה ןוצר תועיבש רופישו ישונא ןוה רומיש תחטבה
:הרטמה
קשמ יזכרמ ,הליהק ילהנמ ,ץוביקבו לעפמב שונא יבאשמ ילהנמ
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
26.4.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 320
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןוינכטהמ תינוגרא-תיתיישעת היגולוכיספב ,MSc - לט הקיבצ
:הצרמ/החנמ
תמאתה ,םודיק ילולסמו תילוהינ הדותע תיינב ,םדא חוכ יכרצ חותינ
.שונא יבאשמ דיקפת ,םידבוע רומיש ,םיכרצל ישונאה ןוהה ינייפאמ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ