ימואלניב רחסב םולשת תוטיש - הפיח -634
.ימואלניבה רחסב תוגוהנה םולשתה תוטיש תרכה
:הרטמה

:דעוימ

:םוקמ

:תושיגפ 'סמ
1.3.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע

:הצרמ/החנמ

:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ