תוריכמו קוויש לוהינב סרוק - הפיח -632
,יתורחת קושב תוריכמו קוויש ישנאל תויונמוימו םילכ תיינקה
.ךתוא אקווד ףידעהל חוקלל םורגלו ןיבהל
:הרטמה
לועפית ילהנמ,קשמ יזכרמ ,תוריכמו קוויש ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
6
:תושיגפ 'סמ
26.4.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1780
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ןוכמ להנמ ןמלגיצ לארשי ,תוריכמ אשונב ןמוימ הצרמ ןהכ רורד
ןמירק ףסא ,תינוגריא תצעוי קדנופ הנרוא ,קווישה רקחל ןמלגיצ
תוריכמו קוויש אשונב הצרמ
:הצרמ/החנמ
הלעפה .יקוויש עדימ סיסב לש היינב .תיקווישה השיגה יפל הדובע
ךילהת עוציבב תוקינכט תיינקה .ןהילע הרקבו קוויש תוטיש לש
תויודגנתהב לופיט .תוחוקל רותיאל םיכרד .הקסיע תריגסו הריכמ
תוריכמו קווישב השעת לאו השע .תרושקת ימוסחמו
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:30-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ