ימואלניב רחסב םולשת תוטיש - הפיח -631
םיגוהנה םיללכה תרכה .ימואלניבה רחסב תוגוהנה םולשת תוטיש תרכה
בתכמ תחיתפל השקב לש ןוכנ יולימ .ירטנמוקודה יארשאה תקסעב
תוטישב תויולעב ןוכסיח .ןאוציה י"ע תומאתה יא תקידבו יארשא
םולשתה
:הרטמה
תונובשח תולהנהו םיבשח ,םיפסכ ישנא ,אוציו אובי ידיקפו ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
22.3.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 390
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םיאשונב בר ןויסינ לעבו ריכב ץעוי ,ירפ םייח רמ
:הצרמ/החנמ
בתכמ הנבמ .תונורסחו תונורתי - ימואלניב רחסב םולשת תוטיש
.יארשא בתכמ תחיתפל הנוכנה ךרדה .םינושה ויפיעס לע יארשאה
תויולעב ןוכסיחל םיפיט .תומאתה יא רותיאו יארשא יבתכמ תקידב
לש םתואר תדוקנמ םולשתה תטישב הפרות תודוקנ .יארשא בתכמ תקסיעב
.יארשא יבתכמ לש םיגוס .ןאוביהו ןאוציה
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ