ימואלניב רחסו אוצי אובי סרוק - הפיח -630
םירושקה םיאשונה ןווגמ לכב ףיקמ ישעמו יטרואית עדי תיינקה
םיצוחנה םיעצמאהו םיכרדה תשגדה .ימואלניב רחסו אוצי ,אוביל
ולא םיכילהת עוציב תעב תוטלחה תלבק ךרוצל
:הרטמה
תוריכמו קוויש ילהנמ/אשמ ילהנמ/אוביו אוצי ילהנמ/םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחס לוהינל תיקסיעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
15
:תושיגפ 'סמ
16.3.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
עובשב םעפ ישילש ימיב
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2800
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
יכילהתב בר ןויסינ ילעב ימדקאהו יקסיעה םוחתהמ םיצרמה בטימ
ימואלניב רחסו אוצי אובי
:הצרמ/החנמ
רחסב היצטנמוקוד .ימואלניב רחסב םייסנניפ םיטביה ,םולשת תוטיש
ךילהת .ימואלניב חולישו תימי הלבוה .תיריווא הלבוה ימואלניב
חנומה תרדגהו לארשי לש רחס ימכסה .אוציב םילפטמה םיפוגהו אוצי
אוביה ךילהת .דוסי יחנומ .ימואלניב רחסב םולשת תוטיש .רוקמ
לוהינ .ימואלניב קוויש .אובי ינומישר .תויולע יבישחת .לארשיל
.מ"ומ
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ