םינכוסמ םינעטמו יללכ ןעטמ - תולוכמ יליכממ סרוק - הפיח -628
,םירושקה םיאשונה ןווגמ לכב ףיקמ ישעמו יטרואת עדי תיינקה
,תונלשר ןיגב תועיבתו תונואת תעינמ ,םינוכנ הלכמה יללכ :ןוגכ
הכמסה תדועת תלבקל הנכה.דועו םינכוסמ םירמוח ,םינעטמ לועפית
IMO תויחנהל ףופכבו
:הרטמה
,סכמ תולימעו ימואלניבה חולישה רזגמב תולעופה תורבחב םידבוע
אוצי אובי ידבוע ,הקיטסיגולו שכר ידבוע
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
18.3.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 2850
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
.א ,בוטניפ ירב ,טור בקעי ,יקסנהוב ירוא ,ןוסרג סכלא לבוח בר
םירחאו בוקחצי
:הצרמ/החנמ
הדרפה .תוזירא יגוס .הלכמה ןמזב תוחיטב .ןתוניקתו תולוכמ יגוס
םיסמוע .לקשמ רוזיפ ךות הלוכמה ןוזיא .םינכוסמ םירמוח לש
ןוסכיא ךרוצ .ןוחטב .תבלושמ הלבותב תונכס .תוזירא ןומיסו
לע םילעופה תוחוכ .ליכממה תוירחא לוגרת .תויוקל תוזיראו הלוכמב
.הרישק תרוצו םינעטמה
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:45-16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ