(המוזי הריכמ) ינופלט תורש ןתמו תינופלט הריכמל אנדס -627
הריכמל תסנכנ החיש לצנל .תינופלט המזויל םילכ תונקהל
רפשל .תורשה תא רפשל תנמ לע תויעבב יביטקפא לופיט .תילאיצנטופ
.תוחוקלה םע תיביטקפא תרושקת םייקל תלוכיה תא
:הרטמה
,תוריכמו קוויש ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,שכר ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
םיצוביקבו םילעפמב שונא יבאשמ
:דעוימ
ביבא לת 13 י'צניו הד ודרנואל ,תיצוביקה העונתה תיב
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
10.3.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 320
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ריכב ינוגרא ץעוי ,רפפ יבצ רמ
:הצרמ/החנמ
תורש .(יובש) סנכנ ינופלט תורש .דחא לע דחא תורשה תונורקע
.קסעב תויעב דומלל ילככ תויודגנתהב לופיט .(םוזי) אצוי ינופלט
(תירטיס ודו תירטיס דח ) תילולימ תרושקית
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ