ןוה תועקשה לוהינ סרוק - הפיח -626
תויסנניפ תוטלחה ,ןוהה קושו הסרובה לע הנבהו עדי תשיכרו דומיל
דועו ןלדנ תועקשה ,ןהינימל תונרק ,ןוכסיח , תועקשהל עגונה לכב
:הרטמה
הליהק ילהנמ ,ץוביקבו לעפמב םיבשחו םיפסכ ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
קשמ יזכרמו םיריכזמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
10
:תושיגפ 'סמ
17.3.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
שגפמב ןויסינ רועישב ףתתשהל ןתינ - יעיבר ימיב עובשב םעפ
17.3.10 ןושארה
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ) ח"ש 1900
ידומיל רמוחו םיירהצ תחורא ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
םיפסונ םיצרמו ןמפואק חבא ,ץיבוקרב החמש 'בג ,ןמרקא ירוא
:הצרמ/החנמ
ןוהה קושב תומרופרה ,תונמאנ תונרק ,הסרובהו ךרעה תוריינ
תופוק ,בוח תורגא ,לס תודועת ,תוינמ ,םינבומ םירצומו ן"לדנהו
דועו למג
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 16:30 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ