הפיח - סכמ תוניחבל הנכה ימואלניב רחסל יושיר ידיקפ סרוק -624
.יושירה דיקפל םירושקה םיאשונה לכב ישעמו יטרואית עדי תיינקה
.סכמה םעטמ הניחבל תשגל םינינועמה תא ידוסי ןפואב ןיכהל
:הרטמה
ילימעו ימואלניב חוליש ידבוע,הקיטסיגולו שכר ידבוע ,אוצי ילהנמ
סכמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
30
:תושיגפ 'סמ
2.2.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 3700
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
אשונב םיחמומה םירחבנ םיצרמ
:הצרמ/החנמ
הלבוה .ימואלניב רחסב םולשת תוטיש .יריווא/ימי חוטיב תונורקע
.גוויס .םיפיקע םיסמ קוח +הינק סמ קוח .ימואלניב חוליש .תימי
לטיה ,סכמ ינכוס קוח .אוצי/אובי וצ .סכמה תדוקפ .רחס ימכסה
.החטב
:סרוקה יאשונ

תומלתשה 16:30 - 20:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ