תואקסעב תונקתו םיללכ - ימואלניב רחסב םולשת תוטיש - הפיח -623
ירטנמוקודה יארשאה
םיגוהנה םיללכה תרכה .ימואלנב רחסב תוגוהנה םולשת תוטיש תרכה
יארשא בתכמ תחיתפל השקב לש ןוכנ יולימ .יטנמוקודה יארשאה תקסעב
םולשתה תוטישב תויולעב ןוכסיח .ןאוציה י"ע תומאתה יא תקידבו
תונושה
:הרטמה
לעפמב אוביו אוצי ילהנמ ,לעפמב שונא יבאשמ ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה 'דש ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
3.2.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 390
ידומיל רמוחו ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירפ םייח רמ
:הצרמ/החנמ
תונורסחו תונורתי - ימואלניב רחסב םולשת תוטיש
בתכמ תחיתפל הנוכנה ךרדה .םינושה ויפיעס לע יארשאה בתכמ הנבמ
ןוכסיחל םיפיט תומאתה יא רותיאו יארשא יבתכמ תקידב .יארשא
תדוקנמ םולשתה תטישב הפרות תודוקנ .יארשא בתכמ תקסעב תויולעב
.יארשא יבתכמ לש םיגוס .ןאוביהו ןאוציה לש םתואר
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ