הברעב הבצח בשומב רוקיב - םילהנמ ןודעומ -622
הברע פ"ומב רויסו ,אוציל יונ יגד תווח סרלאק תרבח םע תורכה
יאלקח עדי תצפה
:הרטמה
ץוביק ר"וי ,קשמ יזכרמ ,ןוירוטקריד ר"וי ,םילעפמ ילכנמ
:דעוימ
הברעב הבצח בשומ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
16.2.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
הברע פ"ומ ל"כנמ לאידג ןולייא ,םולב ןועדג סרלאק ל"כנמ
:הצרמ/החנמ
לש בחר ןווגימ תאציימו תקוושמ תלדגמ םיגד תווח הניה סראלק 'בח
תקסוע .םירחא םיימי הגד ירצומו םייפורט םיגד ,םירק םימ יגד
הנוכית הברע פ"ומ .אוצייו רוצי םע פ"ומ תבלשמו חותיפו רקחמב
יאשונב החמתמו יאלקח עדי תצפה אשונב זכרמ - ריאי תנחת תינופצו
.חמוצו יח היגרנא ,הביבס ,יגולוקא יעדמ פ"ומ
:סרוקה יאשונ
העסה כ"חאו הבצח בשומ ידרשמ דיל הינח שרגמב שגפמ 09:30
סרלאק ל"כנמ םולב ןועדג םע שגפמ 10:00 .דוביכו המשרה ,תנגרואמ
םיגדה תווחב רויסו
אוציל םידחוימ תוקריל הזירא תיבב רוקיב 12:00
רויסו החיש - הברע פ"ומ ל"כנמ לאידג ןולייא םע שגפמ 13:00
רעושמ םויס 14:00

----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ