תיצוביקה היישעתב פ"ומלו תונשדחל סנכ -621
,פ"ומה ירגתאל תונעהלו תיצוביקה היישעתב תורבח תוחנהלו דדועל
רתוי תיתורחתו תמדקתמ היישעתל ךופהלו תונשדחה יבכעמ לע רבגתהל
היצזילבולגה ירגתא םע החלצהב דדומתתש
:הרטמה
פ"ומ ילהנמ /םי"לכנמ /לעפמה ר"וי
:דעוימ
םייפש ץוביק ןולמ
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
11.2.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש אלל

:תולע
ןיבר סומע ,דמלמ ןתנוי
:הצרמ/החנמ
ןעדמה .ץיבוקשרה לאינד .פורפ ברה היגולונכטהו עדמה רש םיפתתשמ
,פ"ומיתמ ל"כנמ טרביה לשימ ,רפוא ילא ר"ד תמתה דרשמב ישארה
תונשדחל עדיה שכרמ שאר ,לארשי סרפ תלכ ,זרא םירמ .פורפ
ילהנמ דועו .קנזה רקנש ל"כנמו דסיימ יקסנאיפורט קירא ,ןוינכטה
םהיחקלו םנויסינמ -תיצוביקה היישעתב פ"ומו םילעפמ
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
14:00 העשה דע סכנה
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ