סכמה תוניחבל הנכה - ל"ניב םיחולשמ סרוק - הפיח -620
חולישל םירושקה םיאשונה לכב ישעמו יטרואית עדי תיינקה
םינינועמל סכמה תוניחבל השגה ,ימואלניב
:הרטמה
שכר ילהנמ , ,םיחלשמ ,אוביו אוצי ילהנמ ,םילעפמ ילהנמ
הקיטסיגולו
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה 'חר ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
30
:תושיגפ 'סמ
8.3.2010 'ב םוי
:הלחתה ךיראת
ינש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 3650
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
דועו םלת באז ,רימא ינדיס ,לדנ ליג ד"וע ,בוטניפ ירב
:הצרמ/החנמ
.םולשת תוטיש .רוקמ תודועתו רחס ימכסה .ימואלניב רכמ יחנומ
.תיריוואו תימי הלבה .ריוואו ימי םיחוטיב .ל"ניב רחסב םיכמסמ
קוח .אוביהו אוציה תויקוח .ל"ניב הלבוה תונמא .ל"ניב סכמ תונמא
םינעטמ .ויתופורצו אובי ןומישר .סכמ יכילה .סכמה ינכוס
סכמה תודוקפ .םינכוסמ
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 16:15 - 19:45
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ