תונרג ילעפמב הרשמ יאשונו םירוטקריד סרוק -619
תמאתומה תינוגרא תוברתל תוריכב תורשמ ילעבו םירוטקריד תרשכה
םילעפמבו םיצוביקב ילוהינה ךרעמל
:הרטמה
םיריכב םידיקפת ילעבו הליהק ילהנמ ,קשמ יזכרמ ,םיל"כנמ ,ר"וי
:דעוימ
לאומש ןג ץוביק לומ תונרג ילעפמ
:םוקמ
8
:תושיגפ 'סמ
4.3.2010 'ה םוי
:הלחתה ךיראת
ישימח ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1750
ידומיל רמוחו דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ימורד בקעי ד"וע
:הצרמ/החנמ
רוטקרידה דיקפת .הרשמ אשונו רוטקריד - תונמאנ תבוחו תוירחא
.ןוירוטקריד תויוכמס - הרבחב תוחוכה שלושמ .תורבחה קוחל םאתהב
האור ח"ודו תואנובשחל אובמ .תיגטרטסא הבישחו תינוגרא תוברת
ןיב חותינו האירק - םייפסכה תוחודה תכרעמ .ןוירוטקרידל ןובשחה
ןוהה קוש הנבמ .תיקסע המריפ לש תונתיא תניחבל םילדומ .תורושה
תויגוס .השעמל הכלה - רוטקרידה תדובע .םינוכיס לוהינו לארשיב
.הדובע ינידב תורחבומ
:סרוקה יאשונ
13:30 - 17:30 ןיב תומלתשהה
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ