תוימושייו תונשדח - הקיטסיגולו שכרב סרוק - הפיחב -618
תוישעמ תוקינכט ,הקפסא תרשרש לוהינ םוחתב הנבהו עדי תיינקה
יכילהתו עוציב ידדמו םידעי תרדגה .הקיטסיגולו שכר ילהנמל
לועפית
:הרטמה
,םיניינק ,לועפית ילהנמ ,הצפהו הקיטסיגול יכרעמ ,שכר ילהנמ
.י"פת ילהנמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסעה הללכמה
הפיח 53 תואמצעה ךרד ןופצהו
:םוקמ
25
:תושיגפ 'סמ
27.1.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת
יעיבר ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 4700
ידומיל רמוחו,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
ירג ,ןומא השמ ,בוטניפ ירב ,ךרנש ריאמ ר"ד ,ץיבוקרב החמש 'בג
דועו לארא ילש ,רפש
:הצרמ/החנמ
תויצקנופ .השכרה יכילהתו תוינידמ .תורדגהו םיגשומ שכרה ןוגרא
םיזרכמה קוח.שכרה תורוקמ תריחב .חותיפו םימגד תקידב שכרה
תיטסיגולה תכרעמה .תורישה לוהינ/שכרב גניקרמ'צנב .שכרב ומושייו
.הקיטסיגולן שכרב ביצקת ,ילקיש ריחמת ,ןומימ .םינייפאמו תוהמ
שכרב יקסיע ןיעידומ .הקפסא תרשרש לוהינ.םיכילהת לע הרקבו חוקיפ
עוציב ידדמ לוהינ .ימואלניב עונישו הלבות .עדימ תוכרעמב שומישו
.הקיטסיגולב
:סרוקה יאשונ
תומלתשה 19:45 -16:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ