ןמז לוהינו ןוגרא אשונב אנדס - הפיחב -617
תועדומ יוניש ,ןמז לוהינ רופישל םיימושיו םייעוצקמ םילכ תיינקה
ןמז לוהינב תיתוויצו תישיא
:הרטמה
יזכרמ/הליהק ילהנמ/תוריכזמ/הכרדהו שונא יבאשמ ילהנמ/לעפמה להנמ
הדובע ילהנמ/קשמ
:דעוימ
הפיח היישעתהו רחסמה תכשל ,ימואלניב רחסו לוהינל תיקסיע הללכמ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו
:םוקמ
1
:תושיגפ 'סמ
27.1.2010 'ד םוי
:הלחתה ךיראת

:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 290
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע
Msc ,תואנדס תחנמ ,תינוגרא תצעוי ץיבוניבר-קדנופ הנרוא 'בג
לוהינו היישעת הסדנהב
:הצרמ/החנמ
םילכ .ןמזב תדוכלממ ררחתשהל דציכ .ןמז לש תויפיצפס תויעב יוהיז
הדימע .ןמז ןונכת .תויופידע ירדסו תורטמ תעיבקל םייביטקפא
ישיא ןוגראל םילכו ךונורקע .םינמז תוחולב תיתצובקו תישיא
:סרוקה יאשונ
דוביכו המשרה 8:30-9:00
תומלתשה 9:00-14:00
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ