םדקתמ תוחיטב ינמאנ סרוק - הפיחב -616
םוקמב םירחא םידבועל םתרבעהו םינוש תוחיטב יאשונב עדי תשיכר
:הרטמה
שונא יבאשמ ילהנמ /ןסחמ ידבועו הדובע ילהנמ/לעפמה להנמ
:דעוימ
הפיח 53 תואמצעה ךרד ,ןופצהו הפיח היישעתהו רחסמה תכשל
:םוקמ
5
:תושיגפ 'סמ
12.1.2010 'ג םוי
:הלחתה ךיראת
ישילש ימיב עובשב םעפ
:םיפסונ םידעומ
(מ"עמ ללוכ אל) ח"ש 1200
ידומיל רמוח ,דוביכ ללוכ ריחמה
:תולע

:הצרמ/החנמ
תוהיג .תויוכמסו תובוח תוחיטב תדעו .תיטפשמ תוירחא
הקידבב בייחה דויצ .עוצקמ תולחמ .הרואת קבא,שער-תיתקוסעת
הרזע .הקיחשו .חל םע תודדומתה .םינכוסמ םירמוח .תיתפוקת
לופיט .ךותירב תוחיטב.העינמו למשח ינוכיס.הביבסה תוכיא.הנושאר
תוחיטב .יאלגו יוביכ תוכרעמ.שא תוחיטב .סוחד זגב
תוקלחהו תוליפנ.תודבעמב
:סרוקה יאשונ
תוסנכתה8:30-9:00
תומלתשה 9:00-15:30
----------------------
:םוי רדס
 

ענרב הפי וא ןמכוב ינורל תונפל םיטרפל
03-6951464 סקפ ,03-6955413 :ןופלט
61400 דוקימ ,א"ת 40012 ד.ת ,13 י'צניו הד ודרנואיל 'חר :תבותכ